สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย NRMS
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. ข้าว

2. ปาล์มน้ำมัน

3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

5. พืชสวน / พืชไร่

6. สัตว์เศรษฐกิจ

7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยนักวิจัยคณะฯ ที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ขอให้ดำเนินการดังนี้

1) ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS ภายในวันท่ี 15 พ.ย. 2560

2) จัดส่งข้อเสนอการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่น CD (ในรูปแบบ MS Word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น มายังงานวิจัยคณะฯ *ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2560* เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาลงนามในข้อเสนอการวิจัยต่อไป

>> Download รายละเอียดประกาสทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2131

 

ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 27 ต.ค. 60
หน่วยงาน : งานวิจัยคณะฯ โทร. 6307