ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ The 5 ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2017) ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 13 สิงหาคม 2560 ณ Universiti Sains Malaysia (USM) นักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด