ประชาสัมพันธ์โครงการ Okayama University Summer School 2017 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -14 กรกฎาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ "The Environment and People in Globalization." โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาจะได้รับการยกเว้นTuition Fee แต่จะต้องรับผิดชอบค่า Registration fee จำนวน 125,000 เยน ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ทางเว็บไซต์  ทั้งนี้ได้ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

Download