ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program ประจำปี 2560 - 2561 กับ Universiti Brunei Darussalam (UBD) สาธารณรัฐบรูไนดารุสซาลาม ในสาขาต่างๆ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ เพื่อแลกเปลี่ยนในช่วงใดช่วงหนึ่งของภาคการศึกษา ดังนี้

1)ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม–3 ธันวาคม 2560

2)ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2561

                    ซึ่ง UBD จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาม.อ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาที่สนใจ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครผ่านคณะฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ส่งภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 และสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดประกาศ