รายละเอียดกิจกรรม

1. กิจกรรม Open House / จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร / จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. กิจกรรมแข่งขันการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 5 / จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4. กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร / จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ
5. กิจกรรมสาธิตผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร / จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ
6. กิจกรรมสาธิตการทำไอศกรีมโยเกิร์ตซินไบโอติก ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม / จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ
7. กิจกรรมนิทรรศการสาธิตของภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ / จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ
8. กิจกรรมนิทรรศการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร / จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ผังการจัดวางบูธที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ คลิกที่นี่

1. กิจกรรม Open House / จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

new starfolder       
 คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  

2. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร / จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 3301 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกทีมละ 2 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนเดียวกัน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายการสมัครประกวดแข่งขันฯ
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail หรือ Fax ตามเอกสารที่แนบให้
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งผู้จัดการแข่งขันก่อนการแข่งขัน
4. หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร”
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 3301 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 12.30 น.              รายงานตัว
เวลา 13.00 - 14.00 น.  แข่งขัน รอบคัดเลือกโดยตอบคำถาม 20 ข้อ
เวลา 14.15 - 15.00 น.  แข่งขัน รอบชิงชนะเลิศโดยตอบคำถาม 20 ข้อ
เวลา 15.30 น.              ประกาศผลและมอบรางวัล

เนื้อหาเกี่ยวกับการตอบปัญหาทางวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มีดังนี้
1. ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (เคมี จุลินทรีย์ และการแปรรูปอาหาร )
3. ด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์
4. ด้านการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร เช่น หน่วยงานและระบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม เป็นต้น

       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  คุณกวิสัสต์ แดงยวน โทรศัพท์ 074-286301 มือถือ 089-8704971 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286301 โทรสาร 074-558866

folder       
 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

new starfolder       
 คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
🏆ชนะเลิศอันดับ 1 นายวัศพล ดำชุมและนางสาววราลี ศรีสุข จากโรงเรียนวิเชิียรมาตุ จ.ตรัง

🏆ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวุฬารัตน์ หงษา และนางสาวพรลภัส ไกรเทพ จากโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

🏆ชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์แก้วและนางสาวภัทรวรรณ แซ่เตื้อง จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

🏆รางวัลชมเชย นางสาวปนัดดา ประสงค์จันทร์ และนางสาววิไลรัตน์ ศรีใหม่ จากโรงเรียนเทศบาล 5(วัดหัวป้อมนอก)

3. กิจกรรมแข่งขันการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 5 / จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 5 สำหรับงาน อ.ก.วิชาการ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง จำนวน 2 ทีม

2. โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา จ.สตูล จำนวน 2 ทีม

3. โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม

4. โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง จำนวน 2 ทีม

5. โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง จำนวน 2 ทีม

6. โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยฯ จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม

7. โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม

8. โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดห้วป้อมนอก) จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม

9. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม

       ประกาศ ขอปิดรับสมัครทีมการแข่งขันประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 5 สำหรับงาน อ.ก.วิชาการ ประจำปี 2562 เนื่องจากทางผู้จัด ได้จำนวนทีมครบตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้มีโรงเรียนต่าง ๆ ที่แจ้งประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

 

โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 5
สำหรับงาน อ.ก. วิชาการ ประจำปี 2562

ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์”
(
Value - Added Product with Creative Packaging)

หลักการและเหตุผล     

       บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูลด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ผ่านข้อมูลและกราฟิกที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ดูโดดเด่น ดึงดูดใจลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันที่สอนด้านบรรจุภัณฑ์หนึ่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทย นักศึกษาได้รางวัลระดับชาติและนานาชาติเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้อง ในงาน อ.ก. วิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์” สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีผ้าเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

       สมัครเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดของภาคใต้ 14 จังหวัด จำนวน 30 คน (รับจำนวน 15 กลุ่ม แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม) 

วัตถุประสงค์

1. เปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษามีเวทีในการแสดงศักยภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ให้กับนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัด ภาคใต้

3. เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ โดยอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ให้ สาธารณะชนได้รู้จักมากขึ้น

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

       นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าประกวดครั้งนี้จะได้รับโอกาสเรียนรู้วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบและสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจากอาจารย์ในภาควิชาฯ ในด้านหลักการออกแบบเบื้องต้น วิธีการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการ workshop การทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย หลักจากได้อบรมแล้วนักเรียนสามารถนำหลักการความรู้สามารถไปต่อยอดในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้จริงในเชิงการค้า

       ดังนั้น นักเรียนทุกกลุ่มต้องทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและผลิตภัณฑ์จริงหรือจำลองที่บรรจุภายใน จำนวน 1 ชิ้น พร้อมกับนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ในวันประกวด กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที โดยสามารถนำเสนอเป็นสื่อ power point หรือสื่ออื่นฯ ที่สะดวกและเหมาะสม บรรจุภัณฑ์ที่นักเรียนทำการออกแบบเพื่อส่งประกวดในครั้งนี้ ทางภาควิชาฯ จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ (printer) ให้พร้อมโดยจะมีรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทุกกลุ่ม โดยนักเรียนต้องนำผลิตภัณฑ์มาในวันทำกิจกรรม workshop ในวันแรก ขนาดของบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 40 x 40 x 40 เซนติเมตร รูปแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีการซ้ำกับบรรจุภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายทั่วไป ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เคยผ่านการส่งประกวดมาก่อน นอกจากนี้ผลงานทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆได้

บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดใช้เกณฑ์ในการตัดสินดังต่อไปนี้

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative)

2. หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional/Convenience)

3. ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal)

4. ความเหมาะสมในการนำไปใช้ (Appropriateness / Efficiency and Commercial)

5. ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)

6. การนำเสนอผลงาน (Presentation)

คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การตัดสินและจะพิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควรโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

รางวัลที่จะได้รับ

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย  มี 2 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ 

1.  นักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรในวันตัดสิน ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับเกียรติบัตรต้องเป็นนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน เท่านั้น

2.  ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเป็นสิทธิของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถเผยแพร่ต่อสื่อต่าง ๆ

3.  คนที่ได้รางวัลต้องทำผลงานบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพิ่มเติมจำนวน 1 ชิ้นให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

กำหนดการต่าง ๆ

1. ประชาสัมพันธ์การประกวดไปยังโรงเรียนต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ

2.  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (ให้สิทธิ์กับโรงเรียนผู้ส่งใบสมัครก่อนจนกว่าครบจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม) โดยทีมงานจะแจ้งทาง website ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมระบุรายชื่อผู้ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม

3.  การอบรม workshop ให้กับนักเรียน 2 วัน  ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและคุณครูผู้ติดตามดูแลที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ จำนวน 2 วัน ที่ห้องกระจกโรงอาหารของคณะอุตสาหกรรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.  การนำเสนอผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์และประกาศผลการประกวด ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2202 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณละอองดาว นพสุวรรณ  โทรศัพท์ 074-286301  ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286345  โทรสาร 074-558866  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://webagro.psu.ac.th/th4/

ผู้รับผิดชอบโครงการ      ดร.สมพร  นิลมณี     โทรศัพท์  086-6542660

การส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์
          กรอกแบบฟอร์มสมัครการประกวดฯ ให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาตามช่องทาง email หรือ โทรสารตามที่ระบุข้างต้น หลังจากนั้นทางฝ่ายการประกวดจะติดต่อประสานงานกลับไปยังหน่วยงานเพื่อยืนยันต่อไป โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ทีม เท่านั้น

หมายเหตุ สำหรับในปี 2562 ทางผู้จัดจะให้สิทธิ์กับโรงเรียนที่โทรแจ้งด้วยวาจาเพื่อจองสิทธิ์ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางโทรศัพท์ได้ โดยต้องระบุวันที่ส่งเอกสารใบสมัครชัดเจน ถ้าผิดนัดวันการส่งเอกสารใบสมัครจะเสียสิทธิ์ทันที  

folder       
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

new starfolder       
 คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  

👉ผลการตัดสินโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 5 ในหัวข้อ "เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์"

🏆ชนะเลิศอันดับ 1 นายพสิษฐ์ จงกิจ และ นายชนาธิป สีนา จากโรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง

🏆ชนะเลิศอันดับ 2 นายวัชรวิทย์ แซ่จุ้ง และนายเอกอัมรินทร์ เอียววัฒนา จากโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกลัมพลานนท์อนุสรณ์

🏆ชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวศิลญาณี หมาดมนัง และนางสาวฮานีฟะฮ์ โส๊ะประจิน จากโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา

🏆ชมเชย 3 รางวัล
🎗 นางสาวขวัญข้าว พงษหา และนางสาวลลิตา แก่นพลอย จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์
🎗นางสาวจัสมิณ ขาวทอง และนางสาวธนัญญา จุสปาโล จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์
🎗นางสาวสิริพร ขุนฤทธิ์แก้ว และนางสาวอมรรัตน์ เนียมใหม่ จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

 

กำหนดการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องปี 5

ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์

(Value - Added Product with Creative Packaging)

ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียน

9.00 – 9.10 น.            หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าอบรมและแข่งขันฯ

9.10 – 12.00 น.          อบรมหลักการและแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์ที่กำหนด

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.        เรียนรู้การใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ห้อง computer lab

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

9.00 - 12.00 น.           ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

12.00 - 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น.         ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์

                              

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียน ณ ห้องบรรยาย 2202 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

9.00 – 12.00 น.          นำเสนอผลงานและประกาศผลการตัดสิน ห้องบรรยาย 2202 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเหตุ
* ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ จะจัดอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 15 และวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทั้งนักเรียนและอาจารย์ผู้ดูแล

** วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เช้า พบที่ห้องบรรยาย 3307 ขั้น 3 อาคารไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก บ่ายพบที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3309

*** วันที่ 16 สิงหาคม 2562 พบที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3309