ด้วยคณะฯ กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง (ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระดับ ป.ตรีและบัณฑิตศึกษา) และเยี่ยมชมโรงงาน บ.ดอยคำ จ.เชียงราย (สร้างแนวทางสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านสหกิจและฝึกงาน)

โดยมีคณาจารย์เข้าร่วม จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

2.ดร.พรอุษา จิตพุทธ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

3.ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์ ผู้เแทนประธานหลักสูตร ป.ตรีสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์

4.ดร.พรสถิตย์ สุขชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์

5.ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย ผู้แทนประธานหลักสูตร ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2018101601

2018101602

2018101603