วิดีทัศน์แนะนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

 


ข้อมูลการรับนักเรียนในระบบ TCAS รอบ 3

สำหรับสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ข้อมูลลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร เป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและการจัดการ  เพื่อปรับปรุง/พัฒนาและแก้ปัญหากระบวนการดำเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงอย่างเป็นระบบผ่านการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ

        ลักษณะการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี) โดยมีการกำหนดรายวิชาลงไปในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามลำดับ สอดคล้อง ต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการเรียนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และ วิชาพื้นฐาน ในชั้นปีที่ 1  เรียนวิชาเฉพาะด้านและวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในชั้นปีที่ 2  เรียนวิชาชีพ ในชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยแบ่งวิชาชีพ ออกเป็น 3 สาขาหลักคือ การจัดการการผลิต  การจัดการคุณภาพ และการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จะเน้นให้บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ สถานประกอบการ และในชั้นปีที่ 4  จะเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยในภาคการศึกษาที่ 1 เน้นการบูรณาการในรายวิชาเรียน เช่น การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การบริหารผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนในภาคการศึกษาที่ 2 เน้นให้บูรณาการความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ดังแสดงแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับแต่ละชั้นปี ดังนี้

 

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 ชั้นปีที่  1

 เรียนศึกษาทั่วไป + วิชาพื้นฐาน

Pre-course Experience

 ชั้นปีที่  2

เรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ Industrial Problem Based

*Practicum (Optional)

 ชั้นปีที่  3

 

เรียนวิชาชีพ

*Practicum Post-Course Internship

 ชั้นปีที่  4

 

เรียนวิชาชีพ

*Cooperative Education

(Project Based)

*(Optional)

 

* ช่วงระยะเวลาการเรียนที่อยู่ในสถานประกอบการ                  

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

- การรับนักเรียนในระบบ TCAS รอบ 3 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.entrance.psu.ac.th/2561/news/pdf/089_GAT_PAT_9.pdf

- สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3  เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้รับทุนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

จำนวนรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ   30 คน/ปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนในหลักสูตร

- ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท

- งบดำเนินการ สำหรับสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ  ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง  ค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน  และค่าฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร