ข่าวทุนวิจัย

                  ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และจังหวัดในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่" ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 3)

ดาวน์โหลด ประกาศทุนวิจัย

ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยคณะฯ

คุณชลดา ขุนแก้ว โทร. 6309 (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)
คุณฮาบี่บ๊ะ ละหมาน โทร. 6307

แบบฟอร์มทุนอุดหนุนวิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด form รายงานความก้าวหน้าวิจัย

ดาวน์โหลด form5 แบบสรุปค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด form14 แบบปรับปรุงหรือขยายเวลา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยคณะฯ

คุณชลดา ขุนแก้ว โทร. 6309 (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครการ)

คุณฮาบี่บ๊ะ ละหมาน โทร. 6307

                   ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศทุนวิจัย 2561

เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ

 

       ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลด ประกาศทุนวิจัย

ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยคณะฯ 

คุณชลดา ขุนแก้ว โทร. 6309 (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครการ) 

คุณฮาบี่บ๊ะ ละหมาน โทร. 6307

              สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย NRMS
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. ข้าว

2. ปาล์มน้ำมัน

3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

5. พืชสวน / พืชไร่

6. สัตว์เศรษฐกิจ

7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยนักวิจัยคณะฯ ที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ขอให้ดำเนินการดังนี้

1) ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS ภายในวันท่ี 15 พ.ย. 2560

2) จัดส่งข้อเสนอการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่น CD (ในรูปแบบ MS Word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น มายังงานวิจัยคณะฯ *ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2560* เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาลงนามในข้อเสนอการวิจัยต่อไป

>> Download รายละเอียดประกาสทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2131

 

ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 27 ต.ค. 60
หน่วยงาน : งานวิจัยคณะฯ โทร. 6307