ข่าวทุนวิจัย

แบบฟอร์มทุนอุดหนุนวิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด form รายงานความก้าวหน้าวิจัย

ดาวน์โหลด form5 แบบสรุปค่าใช้จ่าย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยคณะฯ

คุณชลดา ขุนแก้ว โทร. 6309 (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครการ)

คุณฮาบี่บ๊ะ ละหมาน โทร. 6307

       ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลด ประกาศทุนวิจัย

ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยคณะฯ 

คุณชลดา ขุนแก้ว โทร. 6309 (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครการ) 

คุณฮาบี่บ๊ะ ละหมาน โทร. 6307

              สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย NRMS
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. ข้าว

2. ปาล์มน้ำมัน

3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

5. พืชสวน / พืชไร่

6. สัตว์เศรษฐกิจ

7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยนักวิจัยคณะฯ ที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ขอให้ดำเนินการดังนี้

1) ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS ภายในวันท่ี 15 พ.ย. 2560

2) จัดส่งข้อเสนอการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่น CD (ในรูปแบบ MS Word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น มายังงานวิจัยคณะฯ *ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2560* เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาลงนามในข้อเสนอการวิจัยต่อไป

>> Download รายละเอียดประกาสทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2131

 

ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 27 ต.ค. 60
หน่วยงาน : งานวิจัยคณะฯ โทร. 6307

                   ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศทุนวิจัย 2561

เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ