ข่าวทุนวิจัย

                   ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ประกาศทุน รอบ 2

เอกสารหมายเลข1 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ รอบ 2

 

           ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" ประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดประกาศทุนวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 1 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงิน