ข่าวรางวัลที่ได้รับ

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

🔅นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🔅อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน Monthira Iadsen
🔅สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง)
🔅ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

เข้ารับรางวัลในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ปี 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

2018060601

2018060602

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรรมเกษตร ม.อ. ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัล TPA Packaging 4.0 Award 2018 การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Award 2018)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดงานการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018) ภายใต้หัวข้อ บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมตัดสินการประกวดครั้งนี้ ทั้งสิ้น 18 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 มีผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 409 ผลงาน ผลการประกวดในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ได้ รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1  นางสาวปวีณา ส่งเมือง ชนะเลิศ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
สำหรับสินค้าทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชตคมงคลกุล ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

และผลงานของ นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชตคมงคลกุล ได้รางวัลพิเศษ TPA Packaging 4.0 Award 2018 จากสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 13 มิ.ย. 61 เนื่องในงาน Propak Asia 2018 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทคบางนา

         ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้กล่าวว่า คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการเรียนการสอนและการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดชิ้นงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นประจำทุกปี ผลงานบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาทั้ง 2 คนที่ได้รับรางวัล ได้รับสิทธิ์การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ AsiaStar Packaging  2018 และการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ WordStar Packaging 2018 อีกด้วย      

         ดร.สมพร นิลมณี อาจารย์ผู้สอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการประกวด การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Award 2018) การประกวดทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าเพื่อการจำหน่าย และประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การประกวดได้แบ่งประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการทั่วไป โดยมีนักออกแบบและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งชิ้นงานเข้าประกวดแข่งขัน อย่างไรก็ตามในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศ (ThaiStar Packaging Award) และระดับนานาชาติในปีที่ผ่านมา นักศึกษาของสาขาวิชา ได้รับรางวัลเวทีระดับโลก (WorldStar Packaging Award) และ ระดับเอเชีย (AsiaStar Packaging Award) 2 ปีซ้อนติดต่อกัน คือ ปี  2016 และ2017 

และในครั้งนี้นักศึกษาจะขึ้นไปรับโล่รางวัลพร้อมกันในวันที่ 13 มิ.ย. 61 ที่ไบเทค บางนา (และสามารถรับชมผลงานรายละเอียดผลงานส่งเข้าประกวดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง) 

https://drive.google.com/file/d/1kUgD4_GXfflb_VoI5JrSSgXdChXKwsh3/view

         ท้ายนี้ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) และ บริษัท เอสแพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

 

              นักศึกษาสหกิจศึกษา ชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2561 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2561 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ เป็นตัวแทนเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ

              นอกจากนี้ นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ และระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแล้ว พร้อมกับคว้ารางวัลพิเศษ คือ รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ไม่เพียงแต่รางวัลระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ ยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2017 (COCEAM2017) โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการเทคโนโลยี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกด้วย 

              เรียกได้ว่าแรงจนฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวสำหรับข้อมูลผลงานของนักศึกษา มีดังนี้

นักศึกษา : นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ

สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน

สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตสินค้ากระดูกสุกรบรรจุถุง (Increasing labor productivity in manufacturing of short ribs products)

2018040901

2018090402

                อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.คว้า รางวัล ในงาน "Special prize 46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผลงานวิจัยเรื่อง "ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ"เจ้าของผลงาน 1. ผศ.ดร.กิติญา วงศ์คำจันทร์ 2. น.ส.กันติยา เพชรสง 3. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล MEDALLE OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2H4P7rd

 

นักศึกษา อก.คว้ารางวัล WorldStar Packaging Award 2017 (International Packaging Design Student Competition South Africa 2017) และรางวัล AsiaStar Awards Winner 2017

                     นายเมธา นิลอรุณ และนางสาวมณี แซ่ซำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลทั้งสองรายการรู้สึกดีใจมีคุณค่ากับรางวัลที่ได้รับ โดยส่งชิ้นงานเข้าประกวดเป็นการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ งานที่มีชื่อว่า ”กระทกรกพลัส”(Katokrok Plus) และผลิตภัณฑ์ “มณีมีไม้” ( Manee Mee Mai) ดังรายละเอียดที่ปรากฏ 2018013101

                     ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวว่าคณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการเรียนการสอนและการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดชิ้นงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นักศึกษาของเราได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการคือ AsiaStar Awards Winner 2017, WorldStar Student South Africa 2017 และรางวัล ThaiStar Packaging Award 2017 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดการประกวด

                     ดร.สมพร นิลมณี อาจารย์ผู้สอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการประกวด ThaiStar Award Winner 2017 เป็นการประกวดทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าเพื่อการจำหน่าย และประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การประกวดได้แบ่งประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการทั่วไป โดยมีนักออกแบบและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งชิ้นงานเข้าประกวดแข่งขัน

2018013102

อย่างไรก็ตามในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศ (ThaiStar Packaging Award) และระดับนานาชาติในปีที่ผ่านมา นักศึกษาของสาขาวิชา ได้รับรางวัลเวทีระดับโลก (WorldStar Packaging Award) และ ระดับเอเชีย (AsiaStar Packaging Award) 2 ปีซ้อนติดต่อกัน คือ ปี 2016 และ 2017

สำหรับปี 2017 นี้ ผลงานของนักศึกษาได้รับ 2 รางวัล  จากการประกวด WorldStar Packaging Award งานมีชื่อว่า”กระทกรกพลัส”(Katokrok Plus) เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว และ “มณีมีไม้” ( Manee Mee Mai) เป็นบรรจุภัณฑ์จาน ชาม ถ้วยไม้ยางพาราสำหรับเด็ก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่นี่