ข่าวรางวัลที่ได้รับ

                   ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากการออกแบบของ นางสาวปวีณา ส่งเมือง และผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานทั้งสองชิ้นได้สิทธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมส่งต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทนักศึกษา ระดับเอเชีย (ผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับเอเชียต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับ ThaiStar Packaging Award 2018 มาก่อน) โดยส่งในนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดโดย Asian Packaging Federation (APF) ที่ Tokyo, Japan ผลงานของนักศึกษาเป็น 2 ใน 90 ผลงานที่ได้รับรางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน จาก 9 ประเทศสมาชิก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561

                  จากการประกาศผลการตัดสินทำให้ทั้งสองผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 ในครั้งนี้ เมื่อในปีที่ผ่านมาผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล ThaiStar, AsiaStar และ WorldStar Packaging Award อย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้ผลงานของนักศึกษาทั้งสองที่ได้รับรางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 จะได้รับสิทธิ์เข้าประกวดในระดับสูงต่อไปคือ WorldStar Packaging Award 2018 แนวคิดในการออกแบบและรูปภาพผลงานของนักศึกษาทั้งสอง ตามรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียดข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่

2018101701

2018101702

 2018101703  2018101704

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

🔅นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🔅อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน Monthira Iadsen
🔅สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง)
🔅ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

เข้ารับรางวัลในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ปี 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

2018060601

2018060602

 

                อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.คว้า รางวัล ในงาน "Special prize 46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผลงานวิจัยเรื่อง "ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ"เจ้าของผลงาน 1. ผศ.ดร.กิติญา วงศ์คำจันทร์ 2. น.ส.กันติยา เพชรสง 3. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล MEDALLE OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2H4P7rd

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรรมเกษตร ม.อ. ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัล TPA Packaging 4.0 Award 2018 การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Award 2018)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดงานการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018) ภายใต้หัวข้อ บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมตัดสินการประกวดครั้งนี้ ทั้งสิ้น 18 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 มีผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 409 ผลงาน ผลการประกวดในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ได้ รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1  นางสาวปวีณา ส่งเมือง ชนะเลิศ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
สำหรับสินค้าทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชตคมงคลกุล ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

และผลงานของ นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชตคมงคลกุล ได้รางวัลพิเศษ TPA Packaging 4.0 Award 2018 จากสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 13 มิ.ย. 61 เนื่องในงาน Propak Asia 2018 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทคบางนา

         ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้กล่าวว่า คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการเรียนการสอนและการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดชิ้นงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นประจำทุกปี ผลงานบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาทั้ง 2 คนที่ได้รับรางวัล ได้รับสิทธิ์การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ AsiaStar Packaging  2018 และการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ WordStar Packaging 2018 อีกด้วย      

         ดร.สมพร นิลมณี อาจารย์ผู้สอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการประกวด การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Award 2018) การประกวดทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าเพื่อการจำหน่าย และประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การประกวดได้แบ่งประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการทั่วไป โดยมีนักออกแบบและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งชิ้นงานเข้าประกวดแข่งขัน อย่างไรก็ตามในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศ (ThaiStar Packaging Award) และระดับนานาชาติในปีที่ผ่านมา นักศึกษาของสาขาวิชา ได้รับรางวัลเวทีระดับโลก (WorldStar Packaging Award) และ ระดับเอเชีย (AsiaStar Packaging Award) 2 ปีซ้อนติดต่อกัน คือ ปี  2016 และ2017 

และในครั้งนี้นักศึกษาจะขึ้นไปรับโล่รางวัลพร้อมกันในวันที่ 13 มิ.ย. 61 ที่ไบเทค บางนา (และสามารถรับชมผลงานรายละเอียดผลงานส่งเข้าประกวดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง) 

https://drive.google.com/file/d/1kUgD4_GXfflb_VoI5JrSSgXdChXKwsh3/view

         ท้ายนี้ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) และ บริษัท เอสแพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

 

              นักศึกษาสหกิจศึกษา ชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2561 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2561 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ เป็นตัวแทนเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ

              นอกจากนี้ นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ และระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแล้ว พร้อมกับคว้ารางวัลพิเศษ คือ รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ไม่เพียงแต่รางวัลระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ ยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2017 (COCEAM2017) โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการเทคโนโลยี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกด้วย 

              เรียกได้ว่าแรงจนฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวสำหรับข้อมูลผลงานของนักศึกษา มีดังนี้

นักศึกษา : นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ

สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน

สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตสินค้ากระดูกสุกรบรรจุถุง (Increasing labor productivity in manufacturing of short ribs products)

2018040901

2018090402