ข่าวรางวัลที่ได้รับ

นักศึกษา อก.คว้ารางวัล WorldStar Packaging Award 2017 (International Packaging Design Student Competition South Africa 2017) และรางวัล AsiaStar Awards Winner 2017

                     นายเมธา นิลอรุณ และนางสาวมณี แซ่ซำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลทั้งสองรายการรู้สึกดีใจมีคุณค่ากับรางวัลที่ได้รับ โดยส่งชิ้นงานเข้าประกวดเป็นการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ งานที่มีชื่อว่า ”กระทกรกพลัส”(Katokrok Plus) และผลิตภัณฑ์ “มณีมีไม้” ( Manee Mee Mai) ดังรายละเอียดที่ปรากฏ 2018013101

                     ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวว่าคณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการเรียนการสอนและการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดชิ้นงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นักศึกษาของเราได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการคือ AsiaStar Awards Winner 2017, WorldStar Student South Africa 2017 และรางวัล ThaiStar Packaging Award 2017 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดการประกวด

                     ดร.สมพร นิลมณี อาจารย์ผู้สอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการประกวด ThaiStar Award Winner 2017 เป็นการประกวดทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าเพื่อการจำหน่าย และประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การประกวดได้แบ่งประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการทั่วไป โดยมีนักออกแบบและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งชิ้นงานเข้าประกวดแข่งขัน

2018013102

อย่างไรก็ตามในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศ (ThaiStar Packaging Award) และระดับนานาชาติในปีที่ผ่านมา นักศึกษาของสาขาวิชา ได้รับรางวัลเวทีระดับโลก (WorldStar Packaging Award) และ ระดับเอเชีย (AsiaStar Packaging Award) 2 ปีซ้อนติดต่อกัน คือ ปี 2016 และ 2017

สำหรับปี 2017 นี้ ผลงานของนักศึกษาได้รับ 2 รางวัล  จากการประกวด WorldStar Packaging Award งานมีชื่อว่า”กระทกรกพลัส”(Katokrok Plus) เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว และ “มณีมีไม้” ( Manee Mee Mai) เป็นบรรจุภัณฑ์จาน ชาม ถ้วยไม้ยางพาราสำหรับเด็ก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่นี่

soottawat

               ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือหนึ่งในนักวิจัยแถวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ทั้งในระดับชาติ นานาชาติ ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง ยืนยันได้จากชื่อเสียงและรางวัลมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อ Clarivate Analytics หรือในอดีตคือธุรกิจ Intellectual Property & Science ในเครือ Thomson Reuters ประกาศรายชื่อนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาของไทยที่ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ปี 2017 ใน Web of Science ชื่อของ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็เป็น 1 ใน 5 อันดับสูงสุด สร้างความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

                    นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กทม. ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีคะแนนรวม 30 คะแนน(ผู้ชนะเลิศอับดับ 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 34 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 31 คะแนน) สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารประกอบด้วย

1.นายธนุพงษ์ ศรีแสง

2.นายณัฐชนน สร้างสมจิตร์

3.นายวศิน ภัทรปรัชญากุล

4.นางสาวมนัสยา จงศรีวัฒนพร

                    โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.นพรัตน์ ชี้ทางดี และ ดร.ดุสิดา ถิรวัฒน์ และมีทีมคณาจารย์ที่ช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาทุกท่าน

 

2017061301

                        เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “ประกวดการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2017 (COCEAM2017)” โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการเทคโนโลยี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมีผู้สนับสนุนโครงการได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือเบทาโกร เพื่อชิงโล่รางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

                      ในการประกวดครั้งนี้ได้มีสถานศึกษาหลายแห่งอาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าจำนวน 10 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จำนวน 25 ผลงาน ซึ่งผลการประกวด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลมาดังนี้

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral)

 รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษา : นางสาวสุรมล เหมมัน
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส์ จำกัด (โรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตแซนด์วิชด้วยวิธีการผลิตแบบลีน Increasing Labor Productivity of Sandwich Production Process by Implementing Lean Production Approach

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster)

รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษา : นางสาวจิตศิริ วงศ์น้อย
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส์ จำกัด (โรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตขนมปังด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ผลิตแบบลีน Increasing Labor Productivity of Bread Process by Implementation of Lean Principle

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษา : นายคันฉัตร กำเหนิดกลาง
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา
สถานประกอบการ : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การทดแทนบรรจุภัณฑ์ Nylon/LLDPE ด้วย Nylon/m-PE สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก Substitution of Nylon/LLDPE by using Nylon/m-PE packaging for sausage products

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นักศึกษา : นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตสินค้ากระดูกสุกรบรรจุถุง Increasing labor productivity in manufacturing of short ribs products

 

2017072701

2017072702

2017072703

 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                 นางสาวมณี แซ่ซำ และ นายเมธา นิลอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีคะแนนรวม ลำดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ จากผลงานการประกวดทั้งหมด 352 ชิ้น ซึ่งคัดเหลือ 8 รางวัล ในประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ประเภทนักศึกษา ในการประกวดดังกล่าวเป็นเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปีเพื่อคัดเลือกผลงานบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ AsiaStar และ ระดับ WorldStar นอกจากนี้ นางสาวมณี แซ่ซำ ยังได้รางวัลพิเศษการออกแบบบาร์โค้ด ของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ซึ่งเป็นรางวัลการสร้างสรรค์รูปแบบ barcode ให้มีเอกลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภครับรู้ได้และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง scanner บาร์โค้ดที่ใช้ตามร้านค้าทั่วไปได้

                 จากผลการประกวดที่นักศึกษาทั้งสองได้รับทำให้ได้รับสิทธิ์ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย 2017 (AsiaStar Packaging Awards 2017) ต่อไป

                      ท้ายนี้ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) และ บริษัทเอสแพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด(มหาชน)

 

2017041001

2017041002

2017041003