ข่าวรางวัลที่ได้รับ

                        เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “ประกวดการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2017 (COCEAM2017)” โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการเทคโนโลยี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมีผู้สนับสนุนโครงการได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือเบทาโกร เพื่อชิงโล่รางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

                      ในการประกวดครั้งนี้ได้มีสถานศึกษาหลายแห่งอาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าจำนวน 10 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จำนวน 25 ผลงาน ซึ่งผลการประกวด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลมาดังนี้

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral)

 รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษา : นางสาวสุรมล เหมมัน
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส์ จำกัด (โรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตแซนด์วิชด้วยวิธีการผลิตแบบลีน Increasing Labor Productivity of Sandwich Production Process by Implementing Lean Production Approach

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster)

รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษา : นางสาวจิตศิริ วงศ์น้อย
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส์ จำกัด (โรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตขนมปังด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ผลิตแบบลีน Increasing Labor Productivity of Bread Process by Implementation of Lean Principle

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษา : นายคันฉัตร กำเหนิดกลาง
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา
สถานประกอบการ : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การทดแทนบรรจุภัณฑ์ Nylon/LLDPE ด้วย Nylon/m-PE สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก Substitution of Nylon/LLDPE by using Nylon/m-PE packaging for sausage products

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นักศึกษา : นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตสินค้ากระดูกสุกรบรรจุถุง Increasing labor productivity in manufacturing of short ribs products

 

2017072701

2017072702

2017072703

 

                    นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กทม. ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีคะแนนรวม 30 คะแนน(ผู้ชนะเลิศอับดับ 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 34 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 31 คะแนน) สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารประกอบด้วย

1.นายธนุพงษ์ ศรีแสง

2.นายณัฐชนน สร้างสมจิตร์

3.นายวศิน ภัทรปรัชญากุล

4.นางสาวมนัสยา จงศรีวัฒนพร

                    โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.นพรัตน์ ชี้ทางดี และ ดร.ดุสิดา ถิรวัฒน์ และมีทีมคณาจารย์ที่ช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาทุกท่าน

 

2017061301

                   13 มีนาคม 2560 งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. รางวัลทรงคุณค่าชาวบัวหลวงกับรางวัลของคนทำงาน บรรยายากาศแห่งความปิติยินดีกันถ้วนหน้า ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ประกอบด้วย 

                   ลูกจ้างประจำดีเด่นมหาวิทยาลัย ปี 2559 นายมนัส อินทรพันธ์

                   อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์

                   ผลงานดีเด่นสาขาการแต่งตำรา ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

                   และยินดีกับผู้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ในส่วนของคณะอีกด้วย คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

2017031503

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งตำรา ปี 2559

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

2017031501

 

 

 

 

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559

รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์

2017031502

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำดีเด่นมหาวิทยาลัย ปี 2559

นายมนัส อินทรพันธ์

 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                 นางสาวมณี แซ่ซำ และ นายเมธา นิลอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีคะแนนรวม ลำดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ จากผลงานการประกวดทั้งหมด 352 ชิ้น ซึ่งคัดเหลือ 8 รางวัล ในประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ประเภทนักศึกษา ในการประกวดดังกล่าวเป็นเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปีเพื่อคัดเลือกผลงานบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ AsiaStar และ ระดับ WorldStar นอกจากนี้ นางสาวมณี แซ่ซำ ยังได้รางวัลพิเศษการออกแบบบาร์โค้ด ของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ซึ่งเป็นรางวัลการสร้างสรรค์รูปแบบ barcode ให้มีเอกลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภครับรู้ได้และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง scanner บาร์โค้ดที่ใช้ตามร้านค้าทั่วไปได้

                 จากผลการประกวดที่นักศึกษาทั้งสองได้รับทำให้ได้รับสิทธิ์ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย 2017 (AsiaStar Packaging Awards 2017) ต่อไป

                      ท้ายนี้ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) และ บริษัทเอสแพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด(มหาชน)

 

2017041001

2017041002

2017041003

 

2017011801นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล WorldStar Student Awards 2016 จาก World Packaging Organisation (WPO) โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ได้รับรางวัล WorldStar Student awards 2016 ประเภท Certificates of Recognition จาก World Packaging Organisation (WPO) ได้ตัดสินผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ ในการประกวดครั้งนี้นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็น 1 ใน 5 คนของนักศึกษาไทยที่ได้รับรางวัล โดยมี ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และอาจารย์สมพร นิลมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของการประกวดบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำงานที่บริษัทไบโอแลป จำกัด ตำแหน่ง QCPD (Quality Control Packaging Design) จังหวัดสมุทรปราการ ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาและหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้กล่าวว่า การประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ ผ่านการคัดเลือกจากเวทีระดับโลกโดยมีนักศึกษาทั่วโลกส่งเข้าประกวดชิงรางวัล โดยปีนี้ได้จัดที่ประเทศแอฟริกาใต้ อาจารย์สมพร นิลมณี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ก่อนที่ได้รับสิทธิประกวด WorldStar Student awards 2016 นั้น นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ได้รับรางวัลการออกแบบ barcode บนบรรจุภัณฑ์จาก GS1 Thailand สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2558 (ThaiStar Packaging Awards 2015) นอกจากนี้ได้รับรางวัล AsiaStar 2015 Award for Packaging Excellence ซึ่งจัดการประกวดขึ้นที่เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี จากผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เพื่อการจำหน่ายที่ได้รับ 3 รางวัล มีแนวคิดในการออกและผลงานดังนี้ 

Thai Chaolay pants are recognized unique souvenir from Thailand. They make great traveler’s pants and are also comfortable pants for work outs. Chinese people believe that Arowana fish is representative of unlimited wealth. The design of the pant package mimics the Arowana characters in order to reflect wealth and good luck.

Thai Chaolay pants package is aimed to use two colors as green and orange at different tones, allowing the identity and colors to be the highlight of each package. Preference of font character can show two principal display panels (PDP) in Thai and English languages under unity of product and easy to read. According to barcode design concept, it seems like the shape of pants with product brand and applies the 13 digits by the standard organization GS1. Product information on each panel can communicate to consumer for understanding the product such as pant information, number of pant, how to wear, figure of pant in front and back side and contact address. This concept can be shown in a configuration of a pair of pants packages which are vertically aligned in mouth to mount of fish in contact. The dimension of the package is designed

2017011801 2017011802 2017011803

ไชยรัตน์/ข่าว