ข่าวการศึกษา ทุนต่างประเทศ

                    ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ The 5 ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2017) ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 13 สิงหาคม 2560 ณ Universiti Sains Malaysia (USM) นักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด

                 ประชาสัมพันธ์โครงการ Okayama University Summer School 2017 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -14 กรกฎาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ "The Environment and People in Globalization." โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาจะได้รับการยกเว้นTuition Fee แต่จะต้องรับผิดชอบค่า Registration fee จำนวน 125,000 เยน ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ทางเว็บไซต์  ทั้งนี้ได้ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

Download

                    ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program ประจำปี 2560 - 2561 กับ Universiti Brunei Darussalam (UBD) สาธารณรัฐบรูไนดารุสซาลาม ในสาขาต่างๆ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ เพื่อแลกเปลี่ยนในช่วงใดช่วงหนึ่งของภาคการศึกษา ดังนี้

1)ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม–3 ธันวาคม 2560

2)ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2561

                    ซึ่ง UBD จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาม.อ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาที่สนใจ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครผ่านคณะฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ส่งภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 และสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดประกาศ