TRF

                  สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยาย 2 หนุ่ม 2 สไตล์กับหัวข้อ "คนรุ่นใหม่กับการลงทุน" โดยคุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม นักลงทุนรุ่นใหม่ที่ขึ้นทำเนียบอายุน้อยร้อยล้าน และคุณสง่า ดามาพงษ์ "กับกินอยู่อย่างสง่า" เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง ไม่ต้องพี่งหมอ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00น. และ 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4309 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

2017111401

2017111402