ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10- 30  พฤศจิกายน 2560 

                สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการศึกษาคณะฯ (มณีทิพย์) โทร.6309 โดยมีรายละเอียดตามประกาศและใบสมัครที่แนบดังนี้

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร