ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้คณะฯ

                  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประสานงานภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร นั้น ตามกำหนดการและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานเงินรายได้