เมื่อวันที่ 12-16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์) พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี) มีกำหนดการเดินทางเยือน Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia โดยได้รับการต้อนรับจากคณบดี (Prof.Dr.Ir. Eni Harmayani, M.Sc) และทีมบริหาร เพื่อร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Prince of Songkal University (PSU) Faculty of Agro-Industry, Thailand กับ Universitas Gadjah Mada (UGM) Faculty of Agricultural Technology, Indonesia โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ ร่วมกัน

2017083001

2017083002

2017083003

2017083004