คณะอุตสาหกรรมเกษตร กำลังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและซ้อมอัคคีภัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ห้อง 3301 และลานปาล์มคณะ (สาธิต) 

                 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านเคมีอาหาร จุลชีววิทยา การแปรรูปอาหารและวัสดุภัณฑ์ มีการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาการทดสอบและสอบเทียบ ซึ่งการทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ ไฟฟ้า ห้องเย็น และก๊าซต่าง ๆ 

                 ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนและงานวิจัยในห้องปฏิบัติการและการบริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความปลอดภัยต่อนักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน จึงจำเป็นที่นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัยและบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี้นี้จัดให้กับนักศึกษาชั้น ป.ตรี ปีที่ 3 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โท-เอกปีี่ 1 ผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้  รวมทั้งได้จัดสาธิตและฝึกอบรมการดับเพลิง เวลาเกิดอัคคีภัยอีกด้วย (กรณีอาจารย์มีผู้ช่วยวิจัยในโครงการต่างๆรบกวนแจ้งให้เข้าร่วมด้วยครับ) 

                สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาริดา คูณวริญดา โทร. 074-286347, 074-286314