รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

 

ได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการสร้างสีสัน สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ ในประกวดออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้อง รุ่นที่
3 ใน Theme คือ บรรจุภัณฑ์กับการใช้สอย
จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              ประกาศผลตัดสินผู้ได้รับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อน้องรุ่นที่3 ของหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ไปแล้วหลังจากมีการนำเสนอผลงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะมีการนำเสนอผลงาน มีการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2560 ให้กับผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนได้เห็นบรรยากาศการเรียนของรุ่นพี่ในภาควิชาฯ                   

รางวัลที่ 1 นางสาวปิยะนุช  มนตรี และ นางสาวรตนพร สุเมธาโสธนา โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 นายกันตภณ ตันตราภรณ์พงษ์ และ นายธราดล เหล่าพิเชฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก รับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 นางสาวภัทราพร  ไชยรัตน์ และ นางสาวนันทิชา  กระจ่างแผ้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล นายกันตพงศ์  รัตนพันธ์ และ นางสาวจิราภา นุ่นพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, นายสาริน ขุนจันทร์ และ นายธีรเดช แก้วศรี  โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา รับเงินรางวัลละ 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

              ในการประกวดบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 3 จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 22 ทีม ทีมละ 2 คน นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมจากภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมการประกวดฯครั้งนี้เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาสายวิทย์- คณิต มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 12 โรงเรียนในภาคใต้ ในการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ได้มีรุ่นพี่ของสาขาวิชาฯทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคอยให้คำแนะนำน้องๆ รวมทั้งได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดยเงื่อนไขในการประกวดครั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องมีบรรจุภัณฑ์ต้นแบบอย่างน้อย 1 ชิ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ ไม่เกิน 5 นาทีต่อกรรมการตัดสินการประกวดฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านโครงสร้างและออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ทางผู้จัดการประกวดฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆในการส่งนักเรียนเข้าร่วมอีกในปีหน้าต่อไป


การแข่งขันตอบปัญาหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ดาวน์โหลดใบสมัคร

การแข่งขันประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้อง ดาวน์โหลดใบสมัคร

004