ระดับบัณฑิตศึกษา (graduate level)

บว. GS

บว.1 GS1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม Request  for Advisor/Co-advisor Appointment

บว.1-1 GS1-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม Request to Committee for Changes of Advisor and/or Co-advisor

บว.2 GS2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ Request for Thesis Proposal Approval

บว.2-1 GS2-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ Request for Change of Thesis Proposal

บว.3 GS3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Request for Appointment of Thesis Examination Committee

บว.3-1 GS3-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Request for Change of Thesis Examination Committee

บว.4 GS4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ Request for Thesis Examination

บว.4-1 GS4-1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ Information on the Release of Research Thesis Data

บว.4-2 GS4-2 Request for Changes in Thesis Examination

บว.8 GS8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บว.14 GS14
รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report)

ระดับปริญญาตรี (undergraduate level)

ระดับสหกิจศึกษา