คณาจารย์และนักศึกษา จาก Department of Process and Food Engineering, Universiti Putra Malaysia เดินทางมาเยือนคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3308 โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ร่วมต้อนรับในวันดังกล่าว