ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขอเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จากว้นศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เลื่อนมาเป็นวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ห้องประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ งานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ติดต่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3475 คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

                     ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3475 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร