คณะอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Agro-Industry มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับ

  1. ระดับปริญญาตรี

          เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc) มีสาขาวิชาให้เลือกศึกษา 3 สาขา

                   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์

                   - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

  1. ระดับปริญญาโท

          เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) 6 สาขา

                   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

                   - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

                   - สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

  1. ระดับปริญญาเอก

          เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 5 สาขา

                   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

                   - สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          เริ่มใช้เหมาจ่ายตั้งแต่ปี 2550

          - ระดับปริญญาตรี         เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ     18,000 บาท

          - ระดับปริญญาโท         เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ     28,000 บาท

          - ระดับปริญญาเอก        เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ     28,000 บาท

          - ระดับปริญญาโทและเอกหลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 56,000 บาท

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 7444 6728, 0 7428 6316, 0 7428 6309 โทรสาร 0 7455 8866      

Email            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage      http://agro.psu.ac.th