TRF

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                 นางสาวมณี แซ่ซำ และ นายเมธา นิลอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีคะแนนรวม ลำดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ จากผลงานการประกวดทั้งหมด 352 ชิ้น ซึ่งคัดเหลือ 8 รางวัล ในประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ประเภทนักศึกษา ในการประกวดดังกล่าวเป็นเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปีเพื่อคัดเลือกผลงานบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ AsiaStar และ ระดับ WorldStar นอกจากนี้ นางสาวมณี แซ่ซำ ยังได้รางวัลพิเศษการออกแบบบาร์โค้ด ของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ซึ่งเป็นรางวัลการสร้างสรรค์รูปแบบ barcode ให้มีเอกลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภครับรู้ได้และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง scanner บาร์โค้ดที่ใช้ตามร้านค้าทั่วไปได้

                 จากผลการประกวดที่นักศึกษาทั้งสองได้รับทำให้ได้รับสิทธิ์ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย 2017 (AsiaStar Packaging Awards 2017) ต่อไป

                      ท้ายนี้ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) และ บริษัทเอสแพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด(มหาชน)

 

2017041001

2017041002

2017041003