เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบและแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณฯ แบบรวมศูนย์ ร่วมกับ ผู้บริหารและบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2017031504

2017031505

2017031506