เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันก่อสร้าง ในโอกาสการจัดค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 20 ที่โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รองธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการส่งมอบแก่ พตอ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.ที่ 43 ค่ายรามคำแหง

นายอมรเทพ เอ้งฉ้วน ประธานคณะกรรมการค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 20 กล่าวว่ากิจกรรมออกค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท เป็นกิจกรรมที่ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ที่ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งนักศึกษายังได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน

ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2550 คณะฯได้มีการออกค่าย เพื่อจัด สร้างอาคารเรียนและห้องสมุด ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำร้อน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี 2555 ได้สร้างอาคารห้องสมุด และ อาคารละหมาด ให้กับโรงเรียน บ้านท่าแคง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ ในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 40 ปี ของคณะฯ จึงได้มีการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้มีอาคารใช้งานทั่วไปและพร้อมทั้งมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆต่อไป

ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 20 จัดในระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2559 โดยคณะนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ จำนวน 150 คน ได้ร่วมสร้างอาคารและงานตกแต่ง ปรับปรุงทางเดินรอบ อาคาร งานทาสีในส่วนต่างๆของอาคารโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิษย์เก่า จากโรงงาน และจากการออกหาเงินสมทบจากคณะกรรมการค่ายและนักศึกษา จำนวนประมาณ 540,000 บาท

ผกก.ตชด.ที่ ๔๓ ได้กล่าวขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัยที่ร่วมทำกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ และให้ความสำคัญกับโรงเรียนในชนบท โดยโรงเรียน ตชด.ได้มีโครงการเกษตรอาหารกลางวันตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้อาคารอเนกประสงค์นี้