ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ประกาศทุน รอบ 2

เอกสารหมายเลข1 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ รอบ 2