บรรยายความหมาย Active Learning โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มอ. ช่วงบ่ายมีการ Work shop เครื่องมือ Active Learning โดยใช้ Flip Classroom โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มอ.

                จัดในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 3305 และห้องคอมพิวเตอร์ 3309 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพบรรยากาศการอบรม