ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 850-212 FOOD PROCESSING I
2 850-314 FOOD PROCESS & ENGINEER LAB
3 850-315 FOOD QUALITY EVALUA & CONTROL
4 850-323 FOOD CHEMISTRY II
5 850-324 FOOD CHEMISTRY LABORATORY II
6 850-325 HUMAN NUTRITION
7 850-561 UTILI OF BY-PROD FISH INDUS
8 850-573 AD IN FOOD MICRO & FOOD SAFETY
9 852-451 PRODUCT DEVELOPMENT
10 853-211 AGRI PRODUCT MICROBIOLOGY I
11 853-212 AGRI PRODUCTS MICROBIO LAB I
12 853-535 ADV FERMENTATION TECHNOLOGY
13 854-212 PROCESSING ENGINEERING II
14 854-511 AD BIOPROCESS ENGINEERING
15 855-221 STRU & PROP OF BIOPO & POLY
16 855-222 PRINCIPLES OF BIOMATERIAL
17 855-223 PRINC OF BIOMATERIAL LAB
18 855-231 GLASS & METAL TECHNOLOGY
19 855-251 PACKAGING TECHNOLOGY
20 855-252 PRINC OF FOOD PROCES & PACKAG
21 855-323 RUBBER TECHNOLOGY
22 855-332 PACKAGING ENGINEERING
23 855-342 PRODUCT & PACKAGING DESIGN
24 855-343 PRINTING TECHNOLOGY
25 855-443 GRAP DES PRINT TECH PACK
26 855-501 PACKAGING TECHNOLOGY
27 857-101 PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY
28 857-102 PRIN OF FOOD CHEMISTRY LAB
29 857-111 RAW MATER IN FOOD-INDUST & MAN
30 857-131 PRIN OF FOOD INDUSTRIAL MANAGE
31 857-231 PRINCI OF AGRO-INDUS MANAGE
32 857-312 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS II
33 857-313 BASIC COMP AIDED DES AGRO-IND
34 857-314 LEGISLA AGRO-INDUS ENTER
35 857-322 QUALITY MANAGEMENT II
36 857-323 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS
37 857-324 FOOD SAFETY MANAGE SYSTEM
38 857-325 QUALITY ASSUR IN AGRO-INDUS
39 857-331 FINAN & ACCO MANA AGRO-INDUS
40 857-332 MARKETING IN AGRO-INDUSTRY
41 859-532 NUTRIGENOMICS & NUTRICOSMETICS
42 859-551 ENTREPRENEUR & INNOVATION OF NUTRA & FUNCTIONAL FOOD
43 322-103 General Mathmatics I
44 322-104 General Mathmatics II
45 332-106 General Physics
46 324-222 Introductory Physical Chemistry
47 347-202 Basic Statistics