ประกาศคะแนนสอบกลางภาค  1/2561
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 850-111 INTRODUCTORY AGRO-INDUSTRY
  859-111 INTRODUCTORY AGRO-INDUSTRY
2 850-313 FOOD PROCESSING II
3 850-316 AGRO-INDUS PROCES & ENG
4 850-321 FOOD CHEMISTRY I
5 850-404 INTRO TO FOOD PROCESSING
6 850-431 FRUIT & VEGETABLE TECHNOLOGY
7 850-433 BAKERY TECHNOLOGY
8 850-441 MEAT AND POULTRY TECHNOLOGY
9 850-511 ADVANCED FOOD PROCESSING
  850-651 ADVANCED FOOD PROCESSING
10 850-521 FUNCTIONAL PROP OF FOOD COMP
  850-611 FUNC PROPER OF FOOD COMP
11 850-531 EXPERIMEN DESIGN IN PROD DEVE
12 850-571 FOOD SAFETY & RISK ASSESSMENT
13 851-421 POST-HARVEST SCI & TECH FISH
14 852-451 PRODUCT DEVELOPMENT
15 852-452 PRODUCT DEVELOPMENT LAB
16 853-211 MICROBIOLOGY IN FOOD INDUSTRY
17 853-212 MICROBIO IN FOOD INDUSTRY LAB
18 853-311 AGRICULT PRODUCTS MICROBIO II
19 853-341 ENVI & CLEAN TECH IN AGRO-IND
20 853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY
21 853-521 BIOTECHNOLOGY
22 853-524 RESEARCH TECHNI IN BIOTECH
23 853-534 ENZYME TECHNOLOGY
24 853-691 SP(ENZYME INV IN PLA DE & PRO)
25 854-211 PROCESSING ENGINEERING I
26 854-211 FUNDA PROCESS ENGINEERING
27 854-214 FUNDA PROCESS ENGINEERING
28 854-215 FUNDA PROCESS ENGINEER LAB
29 854-311 FOOD ENGINEERING
30 855-251 PRINC OF PACKAGING TECHNO
31 855-253 PACKAGING TECHNOLOGY
32 855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY
33 855-322 BIOPOLYMER & POLYMER PROCESS
34 855-341 COMP AIDED DESIGN AGRO-IND
35 855-422 POLY COMP MATER IN AGRO-INDUS
36 855-441 MEASURE & UNCER IN ISO SYS
37 855-446 PROTOTYP PACKAGE WITH A COMPU
38 855-451 FOOD PACKAGING
39 855-501 PACKAGING TECHNOLOGY
40 855-542 ADVANCED PACKAGING DESIGN
41 857-231 MARKETING IN FOOD INDUSTRY
42 857-311 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS I
43 857-321 QUALITY MANAGEMENT I
44 857-323 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS
45 857-332 MARKETING IN AGRO-INDUSTRY
46 857-411 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS
47 857-412 AGRO-INDUSTRY PLANT DESIGN
48 857-413 PLANT MANAGE AGRO-INDUS
49 857-414 AGRO-IND PLANT DES & FEAS STU
50 857-415 SUP CHAIN & LOGI MAN AGRO-IND
51 857-416 APPL AUTOMA IN AGRO-INDUS
52 857-431 AGRO-INDUS SMEs ENTRE
53 859-501 PRIN OF FUNC FOOD & NUTRITION
54 859-511 FOOD, NUTRITION AND HEALTH
55 859-512 NUTRA & FUNC FOOD META PATH
56 859-513 TECH COMM NUTRA FUNC FOOD
57 324-107 PRINCIPLES OF CHEMISTRY