ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  จำนวน  17  รหัสวิชา ผู้จัดการวิชา/วันสอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 859-111 INTRODUCTORY AGRO-INDUSTRY ดร.ศุภชัย 9-ต.ค.-60
850-111 INTRODUCTORY AGRO-INDUSTRY ดร.ศุภชัย 9-ต.ค.-60
2 850-313 FOOD PROCESSING II ผศ.ดร.มณี 8-ต.ค.-60
3 850-316 AGRO-INDUS PROCES & ENG ดร.ดุสิดา 14-ต.ค.-60
5 850-321 FOOD CHEMISTRY I ผศ.ดร.มุทิตา 9-ต.ค.-60
6 850-326 BIOMATERIAL CHEMISTRY ผศ.ดร.มุทิตา 9-ต.ค.-60
7 850-404 INTRO TO FOOD PROCESSING ผศ.ดร.สุนิสา 12-ต.ค.-60
8 850-431 FRUIT & VEGETABLE TECHNOLOGY ดร.ดุสิดา 12-ต.ค.-60
9 850-433 BAKERY TECHNOLOGY ผศ.ดร.ปิยรัตน์ 11-ต.ค.-60
10 850-441 MEAT AND POULTRY TECHNOLOGY ผศ.ดร.เสาวคนธ์ 11-ต.ค.-60
11 851-421 POST-HARVEST SCI & TECH FISH ศ.ดร.สุทธวัฒน์ 10-ต.ค.-60
12 852-451 PRODUCT DEVELOPMENT ผศ.ดร.ก่องกาญจน์ 9-ต.ค.-60
13 850-551,
850-651
ADVANCED FOOD PROCESSING ผศ.ดร.จักรี 11-ต.ค.-60
14 850-511,
850-611
FUNCTIONAL PROP OF FOOD COMP ศ.ดร.สุทธวัฒน์ 16-ต.ค.-60
15 850-522 FOOD ADDITIVES ผศ.ดร.นพรัตน์ 9-ต.ค.-60
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ  จำนวน 9 รหัสวิชา ผู้จัดการวิชา/วันสอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
16 853-311 AGRICULT PRODUCTS MICROBIO II ผศ.ดร.ทิพรัตน์ 7-ต.ค.-60
17 853-341 ENVI & CLEAN TECH IN AGRO-IND ดร.อัจฉรา 7-ต.ค.-60
18 853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ 12-ต.ค.-60
19 854-211 PROCESSING ENGINEERING I ศ.ดร.เบญจมาส/ดร.วิริยะ 12-ต.ค.-60
20 854-311 FOOD ENGINEERING ผศ.ดร.ปิยรัตน์ 14-ต.ค.-60
21 853-521 BIOTECHNOLOGY ผศ.ดร.ทิพรัตน์ 11-ต.ค.-60
22 853-525 RESEARCH TECHNI IN BIOTECH ผศ.ดร.อภิชาต 15-ต.ค.-60
23 853-534 ENZYME TECHNOLOGY ดร.วาสนา 14-ต.ค.-60
24 853-542 AD ENVIRONMEN BIOTECHNO ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ 9-ต.ค.-60
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์  จำนวน 10 รหัสวิชา ผู้จัดการวิชา/วันสอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
25 855-251 PRINC OF PACKAGING TECHNO ดร.ศุภชัย 14-ต.ค.-60
26 855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY รศ.ดร.วรัญญู 9-ต.ค.-60
27 855-322 BIOPOLYMER & POLYMER PROCESS ผศ.ดร.ธรรมนูญ 16-ต.ค.-60
28 855-341 COMP AIDED DESIGN AGRO-IND ดร.สมพร 12-ต.ค.-60
29 855-422 POLY COMP MATER IN AGRO-INDUS ผศ.ดร.พรอุษา 16-ต.ค.-60
30 855-441 MEASURE & UNCER IN ISO SYS อ.สุรสิทธิ์ 9-ต.ค.-60
31 855-451 FOOD PACKAGING รศ.ดร.เถวียน 7-ต.ค.-60
32 855-521 AD PACKAGING MATERIAL TECH รศ.ดร.วรัญญู 10-ต.ค.-60
33 855-551 ADVANCED FOOD PACKAGING ดร.ศุภชัย 12-ต.ค.-60
34 855-591 RESEAR TECHNI IN PACK TECHNO รศ.ดร.เถวียน 14-ต.ค.-60
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการฯ จำนวน 11 รหัสวิชา ผู้จัดการวิชา/วันสอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
35 857-311 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS I ดร.เกรียงไกร 12-ต.ค.-60
36 857-321 QUALITY MANAGEMENT I ดร.กันยา 16-ต.ค.-60
37 857-323 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS ดร.กันยา 11-ต.ค.-60
38 857-411 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS อ.มณฑิรา 10-ต.ค.-60
39 857-412 AGRO-INDUSTRY PLANT DESIGN อ.มณฑิรา 14-ต.ค.-60
40 857-413 PLANT MANAGE AGRO-INDUS ดร.เกรียงไกร 15-ต.ค.-60
41 857-414 AGRO-IND PLANT DES & FEAS STU ดร.กันยา 14-ต.ค.-60
42 857-415 SUP CHAIN & LOGI MAN AGRO-IND ดร.กันยา 15-ต.ค.-60
43 857-416 APPL AUTOMA IN AGRO-INDUS ดร.เกรียงไกร 9-ต.ค.-60
44 857-431 AGRO-INDUS SMEs ENTRE ดร.กาญจนพรรณ 11-ต.ค.-60
45 857-452 SPII(FOOD SERVICE MANAGEMENT) ดร.กันยา 11-พ.ย.-60
สังกัดสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ  จำนวน  3  รหัสวิชา ผู้จัดการวิชา/วันสอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
46 859-511 FOOD, NUTRITION AND HEALTH ดร.วัชรี 9-ต.ค.-60
47 859-512 NUTRA & FUNC FOOD META PATH ดร.วัชรี 12-ต.ค.-60
48 859-513 TECH COMM NUTRA FUNC FOOD ดร.สันทัด 11-ต.ค.-60
Tellmemore course  
1 - คะแนนประจำปี 2559
คะแนนประจำปี 2560
มณีทิพย์