คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน โดยมีคุณบูรณิณ รัตนสมบัติ ดีเด่นด้านสำเร็จอาชีพ คุณอมรรัตน์ ถนนแก้ว ดีเด่นด้านผลงานดีเด่น คุณชัยวัฒน์ ประยงค์มรกต ดีเด่นการสร้างผลประโยขน์แก่สังคม และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิกที่ได้รับพระราขทานปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ ภายในงานวันสงขลานครินทร์ 1 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่
 
2016100501
2016100502
2016100503
2016100504
2016100505