วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ

วิดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร

               คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชาให้เป็นหน่วยงานระดับคณะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ (1) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (2)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (3) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (4)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และ(5) สำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ในด้านบริการวิชาการคือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯให้ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มีเอกภาพ คล่องตัว รวดเร็วและง่ายต่อการประสานงานจึงมีการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกออกจากสำนักงานเลขานุการคณะฯเป็นหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ปณิธาน

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "Our Soul is for the Benefit of  Mankind"

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

1. มีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเอง
2. มีจิตสำนึกของการให้บริการที่ดี และให้ความสำคัญต่อผู้ขอรับบริการ

 

ค่านิยม (Core Value)

มืออาชีพ จิตสาธารณะ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ (Mission)

การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ (Goals)

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมเกษตรคุณภาพสูง
    ระดับสากล และตรงกับบริบทของสังคม

1. บัณฑิตที่ปฏิบัติงานได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. บัณฑิตที่มีทักษะและศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

3. บัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างองค์ความรู้ใหม่และหรือนวัตกรรม

4. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
    ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

1. ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่

2. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานตามพันธกิจเพื่อสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์

3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ 
    ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

 

1. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และผลงานวิจัยโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 

2. สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

3. สร้างรายได้เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะ

4. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
    หลักธรรมาภิบาล

1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. บุคลากรทำงานเต็มศักยภาพอย่างมีความสุขและผูกพันกับองค์กร

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อแนะนำแจ้งมายัง webmaster คลิกที่นี่