วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ

วิดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร

               คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชาให้เป็นหน่วยงานระดับคณะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ (1) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (2)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (3) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (4)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และ(5) สำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ในด้านบริการวิชาการคือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯให้ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มีเอกภาพ คล่องตัว รวดเร็วและง่ายต่อการประสานงานจึงมีการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกออกจากสำนักงานเลขานุการคณะฯเป็นหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ปณิธาน

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "Our Soul is for the Benefit of  Mankind"

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำทางวิชาการและการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และให้บริการวิชาการสู่ชุมชนโดยมีการวิจัยเป็นฐาน

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

1. มีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเอง
2. มีจิตสำนึกของการให้บริการที่ดี และให้ความสำคัญต่อผู้ขอรับบริการ

ค่านิยมร่วม (Core Value)

1. มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัย
2. มุ่งเน้นการบริการด้านวิชาการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ผลิตงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีคุณภาพระดับสากลและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
3. ให้บริการวิชาการและมีส่วนร่วมกับชุมชนและอุตสาหกรรมภาคใต้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. จัดการบริหารองค์กรและระบบการเงินให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมั่นคง
5. ปลูกฝังการมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

เป้าประสงค์ (Goals)

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีความทันสมัยและได้มาตรฐานของ สกอ.
2. บัณฑิตมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพระดับสากลที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนและอุตสาหกรรม
3. บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ
4. ดำเนินงานวิจัยตามแผนแม่บทวิจัยคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนอง ความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
5. ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับสากล
6. สร้างความเป็นเลิศงานวิจัยระดับนานาชาติ
7. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ และส่งเสริม พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
8. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้อย่างครบวงจร
9. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตรชุมชน ที่นำงานวิจัยและการเรียนการสอนเชิงวิจัยมาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
10. สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงงานวิจัย การจัดการและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
11. มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
12. มีแผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
13. มีระบบการใช้ทรัพยากรที่สมดุลกับงบประมาณ
14. มีระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. สมศ. และอื่นๆ
15. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรมไทย
16. มีกิจกรรมอนุรักษ์และรณรงค์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายของภาคใต้

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อแนะนำแจ้งมายัง webmaster คลิกที่นี่