รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมที่ 2. โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 4

ผังการจัดวางบูธที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ คลิกที่นี่

1.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

     สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม      โดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกทีมละ 2 คน  ซึ่งมาจากโรงเรียนเดียวกัน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายการสมัครประกวดแข่งขันฯ
  2. สมัครทาง E-mail หรือ Fax ตามเอกสารที่แนบให้
  3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งผู้จัดการแข่งขันก่อนการแข่งขัน
  4. หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  (รับจำนวนจำกัด)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร”

วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 12.30 น.                             รายงานตัว

เวลา 13.00 - 14.00 น.                 แข่งขัน รอบคัดเลือกโดยข้อเขียน

เวลา 14.15 – 15.00 น.                แข่งขัน รอบชิงชนะเลิศโดยตอบแข่งขัน

เวลา 15.30 น.                             ประกาศผลและมอบรางวัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณกวิสัสต์  แดงยวน  โทรศัพท์ 074-286301 มือถือ 089-8704971 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286301 โทรสาร 074-558866

 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

2.โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 4

กำหนดการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องปี4

ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในหัวข้อ “เปิดง่าย ใช้สะดวก บวกนวัตกรรม”

(Easy to Open, Convenient to Use, and Integrated Innovation)

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 และวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียน

9.00 – 9.10 น.            หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าอบรมและแข่งขันฯ

9.10 – 12.00 น.          อบรมหลักการและแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์ที่กำหนด

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.        เรียนรู้การใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ห้อง computer lab

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

9.00 - 12.00 น.           ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

12.00 - 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น.         ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเสนอแนวคิดวันที่ 17 สิงหาคม 2561ที่ศูนย์ประชุมฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

9.00 – 12.00 น.          นำเสนอผลงานและประกาศผลการตัดสิน ห้องประชุม

หมายเหตุ

* ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ จะจัดอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 9 และ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทั้งนักเรียนและอาจารย์ผู้ดูแล

** วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เช้า พบที่ห้องบรรยาย 3307 ขั้น 3 อาคารไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก บ่าย พบที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3309

*** วันที่ 10 สิงหาคม 2561 พบที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3309


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่