อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ร่วม KM กับ คณะเทคโนโลยี ม.ข.

                  กิจกรรมความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จ.สตูล ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยการสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน (KM) ภายใต้ 4 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานด้านการสอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกลุ่มงานบริการวิชาการ พร้อมบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับในภาคกลางคืนที่หนุ่มสาวแดนสะตอ ได้จัดให้กับหนุ่มสาวแดนอีสาน เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง และในกิจกรรมนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังได้มีโอกาสทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 พร้อมระดมสมองร่วมกันกับบุคลากรทั้งคณะฯ ก่อนนำมาปฏิบัติใช้จริงในเดือนสิงหาคม 2561

01 resize

02 resize

03 resize

04 resize

05 resize

06 resize

07 resize

08 resize