สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 โดยจัดพิธีสัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

               รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา ผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยว่า มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำอื่นๆ โดยปีงบประมาณ 2559 จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง และในปีงบประมาณ 2561 กำหนดจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และตอบสนองความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ

               ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้แก่บัณฑิตและนักศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลเข้าสู่อาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ คุณวุฒิวิชาชีพนับว่าเป็นการสร้างมาตรฐานอาชีพของบุคคลให้มีความเทียบเท่าด้วยสมรรถนะจากทักษะและความรู้ของบุคคลนั้นๆ ช่วยในการพัฒนาแรงงานนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋องในยุค Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณธรรศ ทังสมบัติ นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

2018051101

2018051103