TRF

2018032601

                 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า จำปาดะสตูล ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

2018032602

                 เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า จำปาดะสตูล ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล

                 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการฯ กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้เล็งเห็นความสำคัญในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าจำปาดะสตูล เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรชุมชนในพื้นที่ เล็งเห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการติดเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ GI ไทย ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน ทั้งนี้ หากการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศสินค้า จำปาดะสตูลสำเร็จลุล่วงจะเป็นสินค้า GI สินค้าแรกของจังหวัดสตูล ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่สินค้าอื่นๆ ที่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ หน่วยงานราชการจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสมาชิกเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าจำปาดะ จ.สตูล นายปฏิพันธ์ ปานสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และ นางสาวมณฑิรา เอียดเสน หัวหน้าโครงการฯ ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการฯ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินงานโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า จำปาดะสตูล โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ การลงพื้นที่ศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงลึกของสินค้า การจัดทำและยื่นคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนการรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสินค้า GI ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า จำปาดะสตูล จากหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง นายนราธิป รักษากิจ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล นำเสนอ และหารือร่างคำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสตูล สินค้าจำปาดะสตูล เพื่อเสนอแต่งตั้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลต่อไป

                  เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้าจำปาดะ จ.สตูล เข้าร่วมหารือการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า จำปาดะสตูล โดยมุ่งเน้นการกำหนดรายละเอียดข้อมูลสินค้าจำปาดะสตูล เพื่อจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อาทิ ชื่อสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอื่นๆของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะหลักของสินค้า ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่อื่น ตลอดจนรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นต้น