วุฒิสภาประกาศเกียรติคุณแด่ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างประโยชน์ต่อสังคม

          ด้วย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ "วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ" จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยใบประกาศเกียรติคุณนี้จะมอบให้กับ บุคคล องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการประดิษฐ์ คิดค้น และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบกิจการจนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

          ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานวุฒิสภาแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

2012120601