หน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะฯ

usersกลุ่มงานบริหารทั่วไป                            usersกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ                                        usersกลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

userงานสารบรรณ

userงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

userงานคลัง

userงานพัสดุ 

userงานอาคารสถานที่ 

userงานยานพาหนะ

userงานนโยบายและแผน

userงานประกันคุณภาพการศึกษา

userงานซ่อมบำรุง   

userงานการจัดการศึกษา

userงานกิจการนักศึกษา

userงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

userงานโสตทัศนศึกษา

userงานสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

userงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานภาควิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

usersภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

usersภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

usersภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์

usersภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

 

หน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย

usersศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก(ADCET)