วิชาสัมมนา

คู่มือและตัวอย่าง

คู่มือการเขียนรายงานวิชาสัมมนาแนวการปฏิบัติและการประเมินผลวิชาสัมมนา ปีการศึกษา 2558
seminar guidelines 2015
ตัวอย่างการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ วิชาสัมมนา 850-496, 855-496

แบบฟอร์มสัมมนา ปริญญาตรี

แบบฟอร์มการส่งหัวข้อเรื่องวิชาสัมมนา สำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559new2
แบบฟอร์มการเสนอรายงานความก้าวหน้า สำหรับปริญาตรี
แบบฟอร์มนำส่งรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ์
แบบให้คะแนนเสนอสัมมนา ปริญญาตรี
แบบให้คะแนนรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มสัมมนา บัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการส่งหัวข้อเรื่องวิชาสัมมนา สำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559new2
แบบฟอร์มการเสนอรายงานความก้าวหน้า สำหรับบัณฑิตศึกษา
แบบให้คะแนนเสนอสัมมนา บัณฑิตศึกษา
Abstract format
progress report form
Title submission form


ตารางการนำเสนอ

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนา ระดับปริญญาตรี 2557 (สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์)
ตารางการนำเสนอวิชาสัมนา ระดับปริญญาตรี 2557 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ตารางการนำเสนอวิชาสัมนา ระดับบัณฑิตศึกษา 2557 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

แผนการ

แผนการดำเนินงานวิชาสัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
แผนการดำเนินงานวิชาสัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาษาไทย  
English 


ขั้นตอนการอัพโหลดวิชาสัมมนา

ขั้นตอนการ Upload ไฟล์บทคัดย่อ

รายชื่อหัวข้อสัมนา

รายชื่อหัวข้อวิชาสัมนาทั้งหมด