แบบสอบถามและข้อเสนอแนะสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 2560


หมวดคำถามมีจำนวน 5 ข้อ ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2-5 นาที

แบบสอบถามและข้อเสนอแนะสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดแผนงานและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    จึงใคร่ขอความกรุณาตอบตามความเห็นและความต้องการของท่าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จักขอบคุณยิ่ง