รายชื่อเลขาผู้ประสานหลัก

1.กรรมการประจำคณะฯ  เลขาผู้ประสานงานหลัก คุณอภิกฤช สองนาม
2.กรรมการวิชาการ  เลขาผู้ประสานงานหลัก คุณสุขภิญญา พวงสุวรรณ
3.กรรมการพัฒนาบัณฑิต  เลขาผู้ประสานงานหลัก คุณมณีทิพย์ ปิยภาณีกุล
4.กรรมการวิจัยประจำคณะฯ  เลขาผู้ประสานงานหลัก คุณฮาบีบ๊ะ ละหมาน
5.กรรมการพัฒนาระบบประเมิน  เลขาผู้ประสานงานหลัก คุณเนตรติยา สมบูรณ์รัตน์
6.กรรมการพัสดุ  เลขาผู้ประสานงานหลัก คุณรัตนา บิลตะหลี